top of page

Úvod

 

My („my“, „nás“, „náš“) berieme ochranu údajov používateľov („používateľ“ alebo „vy“) našej webovej stránky a/alebo našej mobilnej aplikácie („webová stránka“ resp. „mobilná aplikácia“) veľmi vážne a zaväzujeme sa chrániť informácie, ktoré nám používatelia poskytnú v súvislosti s používaním našej webovej stránky a/alebo našej mobilnej aplikácie (spoločne „digitálne aktíva“). Ďalej sa zaväzujeme chrániť a používať vaše údaje v súlade s platným právom.

Táto zásada ochrany osobných údajov vysvetľuje naše postupy v súvislosti s zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich údajov prostredníctvom našich digitálnych aktív („služby“), keď pristupujete na služby pomocou svojich zariadení.

Dôkladne si prečítajte túto zásadu ochrany osobných údajov a uistite sa, že plne rozumiete našim postupom týkajúcim sa vašich údajov, predtým než začnete naše služby používať. Ak ste túto zásadu prečítali, plne ste ju pochopili a nesúhlasíte s našimi postupmi, musíte prestať používať naše digitálne aktíva a služby. Používaním našich služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a všetkými jej zmenami.

V tejto zásade ochrany osobných údajov získate informácie o nasledovných témach:

  • Ako zhromažďujeme údaje

  • Aké údaje zhromažďujeme

  • Prečo zhromažďujeme tieto údaje

  • Komu poskytujeme údaje

  • Kde sa údaje ukladajú

  • Ako dlho sa údaje uchovávajú

  • Ako chránime údaje

  • Ako zaobchádzame s neplnoletými

  • Aktualizácie alebo zmeny v zásade ochrany osobných údajov

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Kategória: Vždy

Nižšie nájdete prehľad údajov, ktoré môžeme zhromažďovať:

Neidentifikovateľné a neidentifikovateľné informácie, ktoré poskytnete počas procesu registrácie alebo ktoré sa zhromažďujú pri používaní našich služieb („neosobné údaje“). Neosobné údaje nám nedávajú možnosť zistiť, od koho boli získané. Neosobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa zväčša skladajú z technických a súhrnných informácií o používaní.

Individuálne identifikovateľné informácie, čo znamená informácie, ktoré vás je možné identifikovať alebo s určitým úsilím identifikovať („osobné údaje“). Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb, môžu patriť informácie, ktoré sa od vás čas od času vyžadujú, ako napríklad mená, e-mailové adresy, adresy, telefónne čísla, IP adresy a ďalšie. Keď kombinujeme osobné údaje s neosobnými údajmi, zaobchádzame s nimi ako s osobnými údajmi, pokiaľ sú v kombinácii.

Ako zhromažďujeme údaje? Kategória: Vždy Nižšie nájdete hlavné metódy, ktoré používame na zhromažďovanie údajov:

Zhromažďujeme údaje pri používaní našich služieb. Keď navštívite naše digitálne aktíva a používate služby, môžeme zhromažďovať, zaznamenávať a uchovávať informácie o vašom používaní, reláciách a súvisiacich informáciách.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete sami, napríklad keď nás priamo kontaktujete prostredníctvom komunikačného kanálu (napr. e-mailom s komentárom alebo spätnou väzbou).

Môžeme zhromažďovať údaje z tretích strán, ako je nižšie uvedené.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na naše služby prostredníctvom tretích strán, ako je Facebook alebo Google.

 

Prečo zhromažďujeme tieto údaje?

Kategória: Vždy

Vaše údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

Poskytovať a prevádzkovať naše služby.

Rozvíjať, prispôsobovať a zlepšovať naše služby.

Reagovať na vaše ohlasy, žiadosti a požiadavky a poskytovať pomoc.

Analyzovať požiadavky a vzorce používania.

Pre interné, štatistické a výskumné účely.

Zlepšovať naše možnosti zabezpečenia údajov a prevencie podvodov.

Vyšetrovať porušenia a presadzovať naše podmienky a politiky a dodržiavať platné právo, predpisy alebo iné nariadenia orgánov verejnej moci.

Poskytovať vám aktualizácie, správy, reklamné materiály a ďalšie informácie súvisiace s našimi službami. Pri reklamných e-mailoch si môžete sami vybrať, či chcete tieto e-maily ďalej dostávať. Ak nie, stačí kliknúť na odhlásenie sa odkaz v týchto e-mailoch.

Komu poskytujeme tieto údaje? Kategória: Vždy Vaše údaje môžeme poskytovať našim poskytovateľom služieb na prevádzkovanie našich služieb (napr. ukladanie údajov prostredníctvom hostingových služieb tretích strán, poskytovanie technickej podpory atď.).

Vaše údaje môžeme tiež zverejňovať v nasledujúcich prípadoch: (i) na vyšetrovanie, odhaľovanie, prevenciu alebo boj proti nezákonným aktivitám alebo inému protiprávnemu správaniu; (ii) na obhajobu alebo výkon našich práv; (iii) na ochranu našich práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti a bezpečnosti našich používateľov alebo verejnosti; (iv) v prípade zmeny kontroly nad nami alebo nad niektorou z našich pridružených spoločností (spojením, akvizíciou alebo kúpou (v podstate) všetkých aktív a pod.) (v) na zaznamenávanie, uchovávanie a/alebo správu vašich údajov pomocou oprávnených poskytovateľov tretej strany (napr. poskytovatelia cloudových služieb), pokiaľ je to primerané pre podnikové účely; (vi) na spoluprácu s poskytovateľmi tretej strany na zlepšenie používateľského zážitku. Chceli by sme zdôrazniť, že nemusíme tretím stranám odovzdávať alebo zverejňovať neosobné údaje alebo ich inak používať podľa vlastného uváženia.

Kategória: Používateľ má blog alebo fórum Prosím, majte na pamäti, že naše služby umožňujú sociálne interakcie (napr. verejné príspevky obsahu, informácií a komentárov a konverzácia s inými používateľmi). Upozorňujeme, že všetky obsahy alebo údaje, ktoré poskytnete v týchto oblastiach, môžu byť čítané, zhromažďované a používané inými ľuďmi. Odporúčame nezverejňovať ani nezdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť. Ak nahrávate obsah na naše digitálne aktíva alebo ho inak poskytujete v rámci používania služby, robíte to na vlastné riziko. Nemôžeme kontrolovať akcie iných používateľov alebo členov verejnosti, ktorí majú prístup k vašim údajom alebo obsahu. Vezmite na vedomie a týmto potvrdzujte, že kópie vašich údajov môžu zostať prístupné na medzipamäťovaných a archivovaných stránkach aj po ich vymazaní alebo po vytvorení kópie/uložení vášho obsahu treťou stranou.

Súbory cookies a podobné technológie Pri návšteve alebo prístupe k našim službám povoľujeme tretím stranám používať web beacons, cookies, pixelové značky, skripty a ďalšie technológie a analytické služby („sledovacie technológie“). Tieto sledovacie technológie tretím stranám umožňujú automaticky zbierať vaše údaje na zlepšenie navigácie na našich digitálnych aktívach, optimalizáciu výkonu a zabezpečenie personalizovanej skúsenosti pre používateľov, ako aj na účely bezpečnosti a prevencie podvodov.

Pre viac informácií si prečítajte našu Zásady súborov cookies.

Kategória: Používateľ nie je pripojený k reklamnej službe Bez vášho súhlasu nebudeme poskytovať váš e-mail alebo iné osobné údaje reklamným spoločnostiam alebo reklamným sieťam.

Kategória: Používateľ je pripojený k reklamnej službe, správcovi kampaní alebo Facebook Ads Môžeme poskytovať reklamy cez naše služby a naše digitálne aktíva (vrátane webových stránok a aplikácií, ktoré používajú naše služby), ktoré môžu byť prispôsobené vašim potrebám, napríklad reklamy založené na vašom nedávnom surfovaní na webových stránkach, zariadeniach alebo prehliadačoch.

Pre poskytovanie týchto reklám vám môžeme poskytnúť súbory cookies a/alebo JavaScript a/alebo web beacons (vrátane transparentných GIFov) a/alebo HTML5 Local Storage a/alebo iné technológie. Môžeme tiež používať tretie strany, ako napríklad sieťových reklamných sprostredkovateľov (tj. tretie strany, ktoré zobrazujú reklamy na základe vášho navštevovania webových stránok), na zobrazenie cielených reklám. Externé poskytovateľa reklamných sietí, reklamného obsahu, sponzorov a/alebo služby na meranie webového provozu môžu tiež používať súbory cookies a/alebo JavaScript a/alebo web beacons (vrátane transparentných GIFov) a/alebo Flash cookies a/alebo iné technológie na meranie účinnosti svojich reklám a prispôsobenie reklamných obsahov. Tieto súbory cookies a iné technológie tretích strán sa riadia konkrétnou politikou ochrany súkromia danej tretie strany a nie touto politikou.

Kde uchovávame údaje? Kategória: Vždy Neosobné údaje

Majte prosím na pamäti, že naše spoločnosti, ako aj naši dôveryhodní partneri a poskytovatelia služieb sú umiestnení po celom svete. Za účelmi uvedenými v tejto politike ochrany osobných údajov uchovávame a spracovávame všetky neosobné údaje, ktoré zbierame v rôznych právnych jurisdikciách.

Kategória: Používateľ poskytuje osobné údaje Osobné údaje

Osobné údaje môžu byť uchovávané, spracované a ukladané v Spojených štátoch, v Írsku, Južnej Kórei, Tchajwane, Izraeli a v prípade potreby pre správne poskytovanie našich služieb a/alebo zákonom stanovené (ako je bližšie uvedené nižšie) v iných právnych jurisdikciách.

Ako dlho sa údaje uchovávajú? Kategória: Vždy Majte prosím na pamäti, že uchovávame zozbierané údaje po celú dobu, kým je to potrebné pre poskytovanie našich služieb, na dodržiavanie našich zákonných a zmluvných povinností voči vám, na riešenie sporov a na presadzovanie našich dohôd.

Kedykoľvek môžeme opraviť, doplniť alebo vymazať nesprávne alebo neúplné údaje podľa našej vlastnej úvahy.

Ako chránime údaje? Kategória: Vždy Poskytovateľ našich digitálnych aktív nám poskytuje online platformu, cez ktorú môžeme poskytovať naše služby. Vaše údaje môžu byť uložené na bezpečných serveroch za firewallom a poskytovateľ poskytuje bezpečný prístup HTTPS ku väčšine častí svojich služieb.

Kategória: Používateľ prijíma platby/e-commerce Všetky platobné možnosti ponúkané nami a naším poskytovateľom hostingových služieb pre naše digitálne aktíva dodržiavajú smernice DSS (Datový bezpečnostný štandard pre kreditné karty) od Rady pre bezpečnosť peňažných kariet (PCI SSC).

Nie sme však zodpovední za akékoľvek straty, poškodenie, nesprávnosť, zneužitie alebo nedoručenie údajov spôsobených zabezpečením alebo hardvérom tretích strán.

Ako zaobchádzame s neplnoletými? Kategória: Vždy Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov (alebo nižší vek vyžadovaný miestnym právom). Nezhromažďujeme úmyselne osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov (alebo nižší vek vyžadovaný miestnym právom). Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od dieťaťa bez prístupu rodiča alebo zákonného zástupcu, podnikneme kroky na odstránenie týchto údajov z našich systémov. Ak máte podozrenie, že sme neúmyselne získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 18 rokov (alebo nižší vek vyžadovaný miestnym právom), prosím, kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch nižšie.

Aktualizácie alebo zmeny v zásade ochrany osobných údajov Kategória: Vždy Môžeme aktualizovať alebo zmeniť túto politiku ochrany osobných údajov z času na čas. V prípade akýchkoľvek zmien v zásade ochrany osobných údajov aktualizujeme dátum účinnosti uvedený na začiatku tejto politiky. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto politiku ochrany osobných údajov na zabezpečenie toho, že rozumiete našim postupom týkajúcim sa vašich údajov.

Akékoľvek zmeny tejto politiky ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti v okamihu zverejnenia novej politiky ochrany osobných údajov. Vaše ďalšie používanie našich služieb po zverejnení zmien v tejto politike ochrany osobných údajov znamená, že s novou politikou ochrany osobných údajov súhlasíte.

bottom of page